НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ВАЛУТЕН КАСИЕР

В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за ВАЛУТЕН КАСИЕР Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионална реализация по специалността.

КУРСОВЕ ЗА ВАЛУТЕН КАСИЕР - СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия валутен касиер. Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Знания и умения по специалност ВАЛУТЕН КАСИЕР

1. Здравословни и безопасни условия на труд.
2. Валута и валутни операции.
3. Пари и парични документи.
3.1 Основни понятия: каса, касиер, касова операция. Основни функции, задължения и отговорности на касиера. Видове парични средства. Основни задачи при отчетността на паричните средства и разплащания. Контрол по съхраняването на наличните парични средства и ценни книжа в касата.
3.2 Контрол по използването на парични средства по строго целево предназначение. Контрол по уреждане на сметки с бюджета, банките, персонала. Контрол по съблюдаване формата на разплащанията, установена в договорите с клиенти и доставчици. Проверка и текущ контрол на сметките с длъжници и кредитори.
3.3 Нормативни актове, регламентиращи извършването на касови операции. Ред за приемане, съхранение и отпускане на пари и ценни книжа. Първична касова и банкова документация. Нареждания, искания и вносна бележка. Ред за оформяне на приходните и разходните документи. Касова книга.
3.4 Последователност при провеждане на касови операции. Ревизия на наличните парични средства. Нарушения и глоби.
3.5 Уреждане на сметки с платежни нареждания, акредитивна форма на разплащане. Разплащания по инкасо и с чекове. Отчетност при разплащания с доставчици. Отчетност при разплащания с подотчетни лица. Отчитане на командировки.
4. Учебна практика.

Видове курсове

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение.

Срок на обучение

5 седмици или индивидуално по уговорка

Разпределение на часовете

Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа, когато са в група или по уговорка, когато са индивидуални.

Цени

- за групово обучение 238 лв
- за индивидуално обучение 288 лв
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 156 лв. За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Сертификат

Обучението за валутен касиер в център Давитоз е лицензирано международно. След успешно полагане на изпита се издава сертификат.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас чрез формуляра или на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми